Транспортни документи

Airwaybill (HAWB =HouseAirWayBill)

Товарителницата придружава вашите пратки по време на целият път и покава цялата нужна информация (изпращач, получател, бройки , тегло, съдържание, стойност...) както и номера на товарителницата. Този номер ви помага да получите актуализирана информация за статуса на пратката ви – онлайн и чрез customer service.

Съдържание на пратката: В рамките на ЕС не е необходимо да декларирате съдържанието на пратката. Моля дайте кратко описание на съдържанието.

Получател:  Моля дайте подробна и точна информация за адреса на получателя. Моля попълнете също така и телефона на получателя. Подадената информация се използва само и единствено за безпроблемна доставка.

Доставки до пощенска кутия не се извършват (с изключние на няколко държави в близкият изток, когато е подаден телефонен номер).

Моля попълнете вашата товарителница и я принтирайте (автоматично в шест копия) и я прикрепете към пратката си. Регистрирани клиенти могат да запават адресите в онлайн базата и да генерират товарителници автоматично.

Proforma invoice

Изпращате стоки до страна извън ЕС? Моля прикрепете проформа фактура към пратката за митнически цели. Всяка стока минава митническа процедура. Мита и такси трябва да бъдат плащани на стоки със стойност над 20 USD. Внимание! Всяка страна има различни стойности на мита и такси! Нашият customer service ще ви помогне при въпроси свързани с митническата обработка в дадена страна. Митата и таксите могат да бъдат платени или от изпращача или от получателя.

Също както фирмите, частните лица трябва да прилагат проформа фактура. Проформа фактурата не е търговска фактура и не се осчетоводява. Мострите без търговска стойност също трябва да бъдат придружавани от проформа фактура на стойност 0. Компакт дискове, ДВДта, дискети, вестници, рекламни материали, брошури, снимки или филми също трябва да бъдат придружени от проформа фактура.

Пакинг лист

Изпращате повече от една стока до пратка извън ЕС? Моля издайте пакинг лист включващ всички стоки с описание и бройки на мострите.

Пратка за сметка на получателя

Получателят на пратката ще плати транспорта? В този случай ни трябва писмено потвърждение за това подписано от получателя. Моля попълнете прикрепената форма.

Документи за САЩ

Видеодекларация: Изпращате видеокасета до САЩ? Моля попълнете прикрепеният документ  “видео декларация” и потвърдете, че филмът не поддитква към насилие.

Food Declaration USA („FDA“ Erklärung für die U.S. Food and Drug Administration) Alle ausländischen Einrichtungen, die Nahrungsmittel für Mensch oder Tier herstellen, (weiter-)verarbeiten, verpacken oder lagern müssen in den USA bei der US Food and Drug Administration (FDA) gemeldet sein. Zur Einfuhr oder dem Transit von Nahrungsmitteln in / durch die USA muss dem FDA vorab Meldung gemacht werden. Wenn Sie wollen, dass town to town die Vorabmeldung durchführt, füllen Sie bitte die [Nahrungsmitteldeklaration für USA] aus. Sollten Sie bereits die FDA Prior Notice erstellt haben, dann geben Sie bitte die Bestätigungsnummer jedes einzelnen Nahrungsmittels auf dem Versandschein (HAWB) an.


your reliable courier service

All content © town to town courier service
Webdesign by © Eva Bachan - Barrierefreies Webdesign Wien